Click here..
 
 
 

โครงการอาสาปั้นดิน สร้างห้องสมุด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
การเรียนรู้ เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และความแข็งแรงของประเทศชาติ


โครงการอาสาสมัครสีเขียว
อาสาสมัครสีเขียว คือ การรวบรวมกลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก


โครงการแสนรักแสนต้นลดโลกร้อน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมจนเกินขนาด รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน ล้วนส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น


โครงการพลังชุมชนลดโลกร้อน
การดำเนินการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของโลกนั้น ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ


โครงการอนุรักษ์พะยูน
ทรัพยากรชายฝั่งและทะเล นับว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เพราะเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรต่างๆ เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน


โครงการกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่คนไทยไม่คุ้นชิน 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง