Click here..
 
 
   
 เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่ชื่อ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย มีพันธกิจอันสำคัญคือการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีของสังคมในทุกอณูทั่วประเทศ เพราะต้นไม้หลายๆ ต้น... เมื่อรวมกันก็เป็นป่าใหญ่อันสมบูรณ์ ยังประโยชน์ให้มนุษย์ทุกคน

ปรัชญา
เราตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากตัวมนุษย์ การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือให้มนุษย์คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ

เป้าหมาย

สร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
สร้างพลังแห่งการอนุรักษ์ สำนึกแห่งสาธารณะ เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. จัดกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่สาธารณชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน
4. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณชน
5. สร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ
โครงการรณรงค์แก้ไขภาวะโลกร้อน แม้ไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นพวกเราต้องร่วมลดภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มูลนิธิฯ ดำเนินงานแบบการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาโลกร้อน ผ่านการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างศูนย์ข้อมูลบนเว็บไซต์ วิจัยสภาวะสิ่งแวดล้อม และส่งเสิมการปลูกป่าทั่วประเทศ

โครงการกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โครงการกองทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความสูญเสียในด้านต่างๆ และเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวจึงมีการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัย ธรรมชาติแก่สาธารณชน และร่วมกับองค์กรอื่นๆ และชุมชนในการซักซ้อมเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และค้นคว้าสาเหตุ เพื่อป้องกันชีวิตของมนุษย์ต่อภัยธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ ในอนาคต

โครงการห่มผ้าให้น้อง มุ่งในการสนับสนุนเครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนให้แก่ชุมชนห่างไกล และด้อยโอกาส ซึ่งได้มีการสำรวจความต้องการของชุมชนที่เห้นว่าขาดแคลนและต้องการปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนรวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิต โดยการส่งเสริมอาชีพที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นสำคัญ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการในชุมชนกว่า 20 ชุมชนในพื้นที่เขตภาคเหนือ เพื่อต้านภัยหนาว รวมไปถึงการปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อน้อง “ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือ 7 บรรทัดต่อปีเท่านั้น” จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2547
เพื่อมุ่งที่จะสร้างหรือปรับปรุงห้องสมุดในโรงเรียนที่ห่างไกลและขาดแคลนอย่างหนัก โดย ทำงานร่วมกับ พร้อมทั้งนำกระบวนการกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เกิดนิสัยรักการอ่าน และสร้างแกนนำโดยการทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการบริหารห้องสมุดของตนเอง ได้อย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญคือการให้ชุมชนร่วมกันลงแรงสร้างห้องสมุดเพื่อให้เป็นห้องสมุดของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน

โครงการอนุรักษ์พะยูน มูลนิธิฯ ร่วมกับองค์กรชุนชนและหน่วยงานต่างๆ ในการหาแนวทางในการอนุรักษ์พะยูนโดยให้ชุมชนเป็นกำลังหลัก โดย อีกทางยังจัดเวทีพะยูนสัญจรไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา ความสำคัญของระบบนิเวศน์ และปลุกจิตสำนึกให้ร่วมอนุรักษ์พะยูน รวมถึงจัดทำสื่อรณรงค์ต่างๆ

โครงการอาสาสมัครสีขียว อาสาสมัครสีเขียวคือ การรวบรวมกลุ่มคนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก ร่วมกันเดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาแขนงต่างๆ ให้แก่เด็กๆ ในชุมชนห่างไกล เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจสัมพันธ์กับธรรมชาติ และพร้อมจะดูแลธรรมชาติดุจดั่งบ้านของตนเอง
(บริษัท ชมรม กลุ่ม หรือบุคคล สนใจเป็นอาสาสมัครสีเขียว ติดต่อที่ 02-379-1075)

โครงการที่ผ่านมา
โครงการต้นกล้าสึนามิ สนับสนุนโดยองค์การแพลนประเทศไทย
โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กบนพื้นที่สูง สนับสนุนโดยองค์การแพลนประเทศไทย
โครงการพลังชุมชนลดโลกร้อน สนับสนุนโดยบริษัทยูพีเอช จำกัด (ประเทศไทย)
โครงการอาสาสมัครสีเขียว สนับสนุนโดยบริษัทจอห์นสัน คอลโทรล จำกัด (ประเทศไทย)
โครงการรณรงค์วันคาร์ฟรีเดย์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

 


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง