Click here..
 
 

 
 
สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
13 พ.ย. 61
สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนชุมชนบ้านท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนไปกว่า 20,000 ต้น และดำเนินการร่วมกับชุมชนในการจัดตั้ง เขตอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำบ้านท่าแฉลบ โดยได้มีการจัดทำบ้านปลาที่ทำจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้สัตว์น้ำได้อาศัย เพื่อสร้างการอนุรักษ์ชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 
 
 

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
อาสาสมัตรชุมชนอำเภอเชียงม่วน จ...
13 พ.ย. 61


สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไ...
13 พ.ย. 61


ฝายมีชีวิต
ฝายมีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพย...
13 พ.ย. 61


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง