Click here..
 
 

 
 
ฝายมีชีวิต
13 พ.ย. 61
ฝายมีชีวิต
ฝายมีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน โดยพลังชุมชนเป็นเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุน เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับชุมชน และฝายชะลอน้ำลำน้ำสา ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ฝายแห่งนี้ริเริ่มโดยชุมชน และดำเนินการโดยแรงงานในชุมชนเพื่อให้ฝายลำน้ำสาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เช่น ปปลาตะเพียน ปลาปุง ปลาแค้ม ซึ่งสัตว์น้ำเหล่านั้นจะว่ายทวนน้ำมาวางไข่จำนวนมาก ชุมชนเห็นว่าถ้าหากปล่อยให้มีการจับสัตว์น้ำโดยไม่มีการควบคุมอาจจะทำให้สัตว์น้ำเหล่านี้สูญพันธุ์ จึงได้วางมาตรการอนุรักษ์ด้วยการห้ามจับสัตว์น้ำบริเวณนี้เพื่อให้สัตว์น้ำได้ขยายพันธุ์ นอกจากนี้ฝายนี้ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ชุมชนได้ใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้ง และรักษาความชุ่มชื่นของดินตลอดแนวฝาย แต่ฝายแห่งนี้ยังไม่สำเร็จลุล่วง เนื่องด้วยยังขาดกระสอบใส่ทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำจำนวนมาก และเมื่อฝายแห่งนี้ริเริ่มโดยชุมชน ท่านสามารถช่วยเติมเต็มพลังการอนุรักษ์ของชุมชนได้ด้วยการบริจาคกระสอบเปล่าหรือสมทบทุนการซื้ออุปกรณ์ต่างกับมูลนิธิฯ ติดต่อบริจาคได้ที่ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 02-5424283

 
 
 

ฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงม่วน
อาสาสมัตรชุมชนอำเภอเชียงม่วน จ...
13 พ.ย. 61


สร้างบ้านให้ปลา สร้างโลกให้คน
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไ...
13 พ.ย. 61


ฝายมีชีวิต
ฝายมีชีวิต การอนุรักษ์ทรัพย...
13 พ.ย. 61


 
   
 
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
ร่วมบริจาค
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง
คลิก
การเรียนรู้เป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และความแข็งแรงของประเทศชาติ ทว่าอุปสรรค เรียนรู้ ในพื้นที่ห่างไกลและความแข็งแรง